Lettere at købe og sælge brugte anparter

Gratis vurdering af anparter med likviditets- og skatteestimat.

Ligesom sidste år giver Habro nu mulighed for, at man som investor kan få en gratis vurdering af sine anparter, inklusiv værdiansættelse af anparterne, estimat over likviditetsmæssige konsekvenser ved salg og skatteberegning.

Tilbuddet begrænser sig til de projekter, hvor Habro vurderer, at der kan findes en køber til anparterne til en fair pris. Investorerne i disse projekter vil få en e-mail med et tilbud samt skatte- og likviditetsberegning, hvis de ønsker det.

Anpartsfond

Normalt er der ikke den store handel med brugte anparter. Det skyldes primært, at der er tale om et unoteret papir, og at det kan være svært at komme bagom tallene og vurdere værdien korrekt. I de konkrete projekter, som Habro mener, at der er købere til, gælder det endvidere, at kontantprisen nominelt set er ganske høj. Man skal så at sige have mange penge med hjemmefra, hvis man vil købe en brugt anpart.

Derfor er det kun meget likvide investorer, der køber brugte anparter. Denne type investorer foretrækker ofte at gøre investeringen i selskabsform – eventuelt med brug af pensionsmidler.

For at imødekomme købernes behov arbejder Habro på at etablere en anpartsfond, hvor investorerne kan benytte pensionsmidler til købet. De første sten blev lagt sidste år.

Investorinteressen var stor, og vi forventer, at emissionen i anpartsfonden finder sted i starten af december måned. Hvis du er interesseret i at vide mere om anpartsfonden så tag fat i salgschef Søren Haugaard på telefon 3334 3000 eller e-mail sha@habrofinansgruppen.dk.